Minecraft - 集成作物塔 - 南瓜&西瓜

南瓜和西瓜都是需要先长出茎,茎成熟之后则会在周围四个生成南瓜或西瓜。由于这两种作物的生成是在四周生成的,因此BUD的排列比较Tricky。

我使用的BUD结构仍然是在红石基础中的粘性活塞+火把结构。南瓜茎需要交替种植,在交替的泥土之间会生成南瓜,用BUD检测它然后用活塞推掉即可。

自动南瓜的基本单元是一个BUD+一个南瓜可能生成的格子,因此不考虑布线的情况下暴力堆叠即可。但是在这个自动塔中由于尺寸的限制,需要一定的规划~

直接上结构示意图:

<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>O
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
P
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>O
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>O
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
S
<br/>
<br/>
<br/>
S
<br/>
<br/>
S
<br/>
<br/>
<br/>
S
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
S
<br/>
<br/>
<br/>
S
<br/>
<br/>
S
<br/>
<br/>
<br/>
S
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
S
<br/>
<br/>
<br/>
S
<br/>
<br/>
S
<br/>
<br/>
<br/>
S
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
S
<br/>
<br/>
<br/>
S
<br/>
<br/>
S
<br/>
<br/>
<br/>
S
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>

O是水源,S种南瓜或西瓜种子,平整的石头是走道,P是作物塔管道。上面的萤石可以换成南瓜灯,是用来照明的,当然也可以用其他的方块,只要保证南瓜不生成在这个格子即可。水流方向也可以左右对调。

这个方案资源开销特别大,粘性活塞和中继器都很多,在前期可能不太吃得消,但重在特别整齐o(* ̄▽ ̄*)ゞ。整个机构净高有8层,堆叠时Level0和Level8是可以重合的。


到这为止,我在服务器上搭的作物塔层已经全部介绍完了~下面还会介绍一些没有在服务器上搭的作物层以及一些新版本的作物。